quick
top
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->환승센터]
 • 12[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 12심야[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 13[신평터미널<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->양산역환승센터4번]
 • 25[용선<->양산역환승센터]
 • 25-1[화룡마을<->양산역환승센터]
 • 26[북정<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 33[증산차고지<->양산역환승센터]
 • 52[증산차고지<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 137[증산차고지<->중리]
 • 138[북정<->원동주말장터]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 20[양산역환승센터<->양산역환승센터]
 • 20-1[양산역환승센터<->양산역환승센터]
 • 도시형7[원동역<->어영마을]
 • 도시형8[원동역<->파래소폭포입구]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
26 (양산시내 , 북정 <-> 물금역)      
노선정보
종류 노선 북정 물금역 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 26 첫차 막차 첫차 막차 Km 30회 90
06:20 21:00 05:30 19:00
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
북정출발 물금역출발 북정출발 물금역출발
1 06:20 05:30 07:00 06:00
2 07:00 06:00 07:45 06:30
3 07:30 06:30 08:30 07:00
4 08:00 06:50 09:15 07:30
5 08:30 07:10 10:00 08:00
6 09:10 07:30 10:45 08:45
7 09:50 08:00 11:30 09:30
8 10:30 08:30 12:15 10:15
9 11:10 09:00 13:00 11:00
10 11:40 09:30 13:45 11:45
11 12:20 10:10 14:30 12:30
12 13:10 10:50 15:20 13:15
13 13:50 11:30 16:00 14:00
14 14:30 12:10 16:45 14:45
15 15:20 12:40 17:30 15:30
16 15:45 13:20 18:15 16:20
17 16:20 14:10 19:00 17:00
18 16:55 14:50 19:45 17:45
19 17:30 15:30 20:30 18:30
20 18:05 16:20 21:15 19:15
21 18:40 16:45
22 19:15 17:20
23 19:50 17:55
24 20:25 18:30
25 21:00 19:05
26
27
28
29
30