quick
top
홈 > 인트라넷 > 통계정보
기간선택 : ~    
일자 접속수 증감 상세보기 일자 접속수 증감 상세보기
11일 300     300    12일 278     -22   
13일 334     56    14일 310     -24   
15일 286     -24    16일 327     41   
17일 365     38    18일 222     -143   
19일 276     54    20일 307     31   
21일 254     -53    22일 6     -248   


기간별검색 월별검색 년도별검색 검색엔진 방문브라우저 IP검색