quick
top
홈 > 인트라넷 > 통계정보
기간선택 : ~    
일자 접속수 증감 상세보기 일자 접속수 증감 상세보기
10일 236     236    11일 300     64   
12일 278     -22    13일 334     56   
14일 310     -24    15일 286     -24   
16일 327     41    17일 365     38   
18일 222     -143    19일 276     54   
20일 307     31    21일 251     -56   


기간별검색 월별검색 년도별검색 검색엔진 방문브라우저 IP검색